CẤU TẠO ĐỒNG HỒ ĐO LƯỜNG ĐIỆN – Ohm kế

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CẤU TẠO ĐỒNG HỒ ĐO LƯỜNG ĐIỆN – Ohm kế

CẤU TẠO ĐỒNG HỒ ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Gồm 4 phần

Phần I :  Cơ cấu chỉ thị

Phần II : Ampe kế

Phần III : Vôn kế

Phần IV : Ohm kế

 

Ohm kế

1. Khái niệm chung về đo điện trở

Có 2 phương pháp đo thông số điện trở của mạch là đo trực tiếp vμ đo gián tiếp.

  • Đo gián tiếp: sử dụng ampe kế và vôn kế đo dòng và áp để từ các phương trình và định luật suy ra thông số điện trở hay
                   

Hình 1: Sơ đồ mắc Ampe kế và Vôn kế đo điện trở dựa theo định luật Ohm

(a)                                                           (b)

Hình 2: Sơ đồ mắc Ampe kế hoặc Vôn kế cùng điện trở mẫu đo điện trở

 

  • Đo trực tiếp: dùng các thiết bị xác định trực tiếp thông số cần đo gọi là Ohmmet hay Ohm kế.
2. Ohm kế

Khi đo điện trở bằng phương pháp gián tiếp như trên sai số của phép đo sẽ lớn vì nó sẽ bằng tổng các sai số do các dụng cụ gây ra. Để giảm thiểu sai số không mong muốn người ta chế tạo dụng cụ đo trực tiếp giá trị của điện trở gọi là Ohm met hay Ohm kế.

 Ohm kế là dụng cụ đo có cơ cấu chỉ thị từ điện với nguồn cung cấp là pin và các điện trở chuẩn.

–         Ohm kế nối tiếp

Ohm kế nối tiếp mắc điện trở cần đo Rx nối tiếp với cơ cấu chỉ thị CCTT. Ohm kế loại này thường dung để đo giá trị điện trở Rx cỡ từ Ω trở lên.

Hình 3: Ohm kế nối tiếp

– Rp là điện trở phụ bảo vệ CCTT, đảm bảo khi Rx = 0 dòng điện qua cơ cấu đo lớn nhất (hết thang chia độ)

– Điện trở trong của Ohm kế

 

Đặc điểm của Ohm kế nối tiếp:

  • Thang chia của Ohm kế nối tiếp ngược chiều với thang chia của Ampe kế và Vôn kế.
  • Chỉ số Ohm kế phụ thuộc vào nguồn pin bên trong nên để giảm sai số này, ta mắc thêm chiết áp Rm.

Để kết quả chính xác dù pin bị yếu đi, mỗi lần sử dụng Ohm kế ta đều thực hiện thao tác điều chỉnh zero động / ADJ: ngắn mạch đầu vào (cho Rx = 0 bằng cách chập hai đầu que đo với nhau), vặn núm điều chỉnh của Rm để kim chỉ zero trên thang đo.

Hình 4: Sơ đồ Ohm kế nối tiếp sử dụng chiết áp Rm

–         Ohm kế song song

Ohm kế song song mắc điện trở cần đo Rx song song với cơ cấu chỉ thị CCTT. Ohm kế loại này thường dung để đo giá trị điện trở Rx nhỏ.

 

Hình 5: Sơ đồ Ohm kế song song sử dụng chiết áp Rm

Đặc điểm của Ohm kế song song:

  • Thang chia của Ohm kế song song cùng chiều với thang chia của Ampe kế và Vôn kế và không tuyến tính
  • Để đảm bảo kết quả chính xác mắc thêm chiết áp Rm.